Władza rodzicielska

Najważniejsze jest dobro dziecka

Władza rodzicielska jest to istotne uprawnienie rodziców, bądź rodzica względem małoletniego dziecka, a jej umocowanie znajduje się w Konstytucji (art. 45). Czasem jednak zdarza się tak, że oboje, bądź jedno z rodziców małoletniego dziecka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Zachodzi wtedy konieczność podjęcia zdecydowanych i szybkich działań, by chronić jego interes.

Czym mogę się zająć?

W ramach prowadzonej działalności zajmuję się postępowaniami o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej.
 

Moja obsługa polega nie tylko na przygotowywaniu pism procesowych, ale także uczestnictwie w rozprawach, na których mogę reprezentować klienta.

Pojęcie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska, czasami określana jako piecza rodzicielska, bądź odpowiedzialność rodzicielska, w prawie rodzinnym powinna być rozumiana jako ogół praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, przy czym na szczególną uwagę zasługują powinności rodziców, którzy wykonując władzę rodzicielską muszą kierować się przede wszystkim dobrem dziecka.

Władza rodzicielska obejmuje zwłaszcza:

 • całokształt spraw dziecka;
 • pieczę nad jego majątkiem;
 • wychowanie;
 • reprezentowanie w stosunkach prawnych i faktycznych;
 • zapewnianie rozwoju stosownie do jego zdolności.

Powstanie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska dla matki powstaje od momentu urodzenia się dziecka, a nie od jego poczęcia. Natomiast w przypadku ojca, początek władzy rodzicielskiej należy liczyć w uzależnieniu od tego, czy dziecko urodziło się w związku małżeńskim, czy też pozamałżeńskim. W przypadku związku małżeńskiego, nie ma różnicy w stosunku do matki, czyli władza rodzicielska powstaje od chwili urodzenia się dziecka. Natomiast w przypadku dziecka ze związku pozamałżeńskiego, władza rodzicielska ma swój początek od chwili uznania dziecka, albo sądowego orzeczenia w przedmiocie ustalenia ojcostwa. Jeśli ojciec dziecka ze związku pozamałżeńskiego uzna je jeszcze zanim się urodzi, to jego władza rodzicielska ma swój początek tak jak i u matki oraz ojca dziecka małżeńskiego, czyli od chwili urodzenia dziecka.

Władza rodzicielska nie powstaje jednak, gdy matka czy ojciec nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, są ubezwłasnowolnieni, bądź niepełnoletni. Nie oznacza to oczywiście, że nie będą mogli mieć udziału przy sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem (mogą też zostać pozbawieni tego prawa, jeśli sąd tak postanowi z uwagi na dobro dziecka).

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinno-opiekuńczego, władza przysługuje na równi obojgu rodzicom, więc nie ma prymatu macierzyństwa czy ojcostwa. Najważniejsze zawsze jest dobro dziecka, więc to jego interes w sytuacji naruszenia będzie każdorazowo generował zainteresowanie organów państwowych w sprawowanie władzy rodzicielskiej. Zawsze gdy dojdzie do interwencji sądu, ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej będzie miało umocowanie ustawowe (np. pozbawienie władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego z rodziców). Nie jest zatem tak, że w każdej chwili i bez przyczyn, sąd czy inny organ będzie utrudniał sposób wychowania dziecka.

W przypadku braku porozumienia, co do istotnych spraw dziecka, każdy z rodziców na wniosek podlegający stałej opłacie (40 zł), bądź też z urzędu, może żądać stosownego rozstrzygnięcia przez sąd. Władza rodzicielska może podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na rodziców żyjących w rozłączeniu.

Kiedy wygasa władza rodzicielska?

Podstawową zasadą określającą kres władzy rodzicielskiej, jest osiągnięcie przez dziecko 18. roku życia. W przypadku małżeństwa, małoletni może uzyskać pełnoletniość, której nie traci pomimo ustania małżeństwa, zatem gdy np. 16 letnia dziewczyna zawrze małżeństwo, jej rodzice z chwilą zawarcia małżeństwa tracą władzę rodzicielską. Poza wygaśnięciem władzy rodzicielskiej z mocy prawa, istnieją także inne sposoby jej zakończenia:

 • śmierć rodzica lub dziecka;
 • zaprzeczenie macierzyństwa bądź ojcostwa;
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa;
 • uchylenie prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo;
 • przysposobienie dziecka;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej.

W jakich czynnościach rodzice nie mogą reprezentować dziecka?

Podstawowa zasada mówi o tym, że rodzice korzystając z władzy rodzicielskiej, mają prawo i obowiązek reprezentacji dziecka. Jednak ulega ona pewnym modyfikacjom w przypadku, gdy dochodzi do czynności prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, a także pomiędzy dziećmi a jednym z rodziców.

Kto natomiast reprezentuje dziecko, gdy żadne z rodziców nie może tego zrobić? W przypadkach wskazanych powyżej, może się zdarzyć sytuacja, w której żaden z rodziców nie będzie mógł reprezentować dziecka, wtedy zgodnie z art. 99 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd rodzinny ustanowi kuratora do reprezentacji.

Aby dowiedzieć się więcej na tematy dotyczące władzy rodzicielskiej, zapraszam do kontaktu.