Podział majątku

Podział wspólnego majątku

Sprawy o podział majątku są często o wiele bardziej stresujące dla stron, niż sam rozwód. Nierzadko bywa tak, że spór pomiędzy byłymi małżonkami rozpoczyna się właśnie na etapie podziału majątku, gdy sprawa o rozwód jest już dawno zakończona. Zanim małżonek, bądź osobiście, bądź przez swojego pełnomocnika, złoży wniosek o podział majątku wspólnego, należy rozważyć wszelkie okoliczności tak, żeby dokonać wyboru prawidłowego sposobu i formy podziału. Podjęcie prawidłowej decyzji na wstępnym etapie postępowania, a zwłaszcza dokonanie kompleksowej analizy stanu faktycznego, może zadecydować o sukcesie sprawy.

W jaki sposób mogę pomóc?

W ramach prowadzenia spraw o podział majątku wspólnego, zajmuję się pełną obsługą od początku sprawy, aż do jej prawomocnego zakończenia. Przede wszystkim, jeżeli jest to możliwe, staram się by podział majątku został dokonany już w wyroku orzekającym rozwód. Jeśli jednak nie uda się tego dokonać, prowadzę również postępowanie o podział majątku wspólnego. W ramach swojego działania dążę do tego, by mój klient uzyskał jak największą część majątku wspólnego, ewentualnie te przedmioty czy ruchomości, na których mu najbardziej zależy.

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym – czy to możliwe?

Mimo, iż zwykle do podziału majątku wspólnego używany jest odrębny tryb postępowania, to nic nie stoi na przeszkodzie, by sąd, który rozpoznaje sprawę o rozwód (np. Sąd Okręgowy w Lublinie), w tym samym postępowaniu dokonał także podziału majątku wspólnego małżonków. Jednak aby móc podzielić majątek, należy złożyć stosowny wniosek w pozwie o rozwód.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd orzekając rozwód, podzielił majątek wspólny małżonków? Otóż zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd dokona podziału majątku wspólnego (bądź jego części) tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, co oznacza, że:

 • nie ma sporu co do składu i sposobu podziału;
 • albo, gdy pomimo występowania takiego sporu, jest on możliwy do wyjaśnienia w stosunkowo krótkim czasie.
 

Należy jednak mieć na uwadze, że podział majątku wspólnego może być dokonany jedynie w przypadku orzeczenia rozwodu.

Co się stanie, jeśli sąd rozwodowy stwierdzi, że rozstrzygnięcie kwestii podziału majątku spowoduje nadmierną zwłokę? Otóż w takim przypadku, zostanie wydane jedynie orzeczenie o rozwodzie, natomiast kwestia podziału majątku zostanie pominięta. Dla stron chcących dokonać podziału oznacza to konieczność wystąpienia z wnioskiem o podział majątku wspólnego w ramach nowego postępowania.

W jaki sposób może nastąpić podział majątku wspólnego?

Do podziału majątku wspólnego (zarówno objętego wspólnością ustawową jak i umowną) dochodzi poprzez:

 • umowę zawartą między małżonkami (nie ma wymogów co do jej formy, jedynie jeśli przedmiotem majątku jest nieruchomość, umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego);
 • postępowanie przed sądem polubownym (małżonkowie mogą dobrowolnie poddać się pod rozstrzygniecie sądu polubownego);
 • postępowanie sądowe (jeden z najczęstszych sposobów podziału, małżonkowie składają wniosek o podział majątku wspólnego do sądu);
 • w wyroku orzekającym rozwód, bądź separację.
 

Czy podział majątku wspólnego może dotyczyć także długów? Otóż podstawową zasadą podziału majątku wspólnego jest to, że obejmuje on wyłącznie aktywa. Jednak praktyka pokazuje, że istnieją przypadki, w których takie postępowanie obejmuje również długi. Warto jednak mieć świadomość, że ustalenia dokonane przez małżonków, a dodatkowo zaakceptowane przez sąd, stwierdzające, że np. jeden z małżonków ma obowiązek spłaty kredytu, są jedynie ustaleniami w ich wewnętrznych stosunkach. Nie odnoszą się bowiem do wierzyciela, który nie wyraził zgody na spłatę przez jednego z małżonków.

Od jakiej chwili ocenia się wartość majątku wspólnego? Sposób podziału majątku wspólnego ustalany jest w oparciu o okoliczności istniejące w chwili podziału majątku wspólnego. Sąd, dokonując oceny metody podziału, powinien uwzględnić usprawiedliwione potrzeby małżonków, dobro małoletnich dzieci, rozważając jednocześnie sytuację osobistą, majątkową i rodzinną małżonków. Jeśli do zmiany wartości składników majątkowych dojdzie w II instancji, sąd powinien ponownie dokonać ustalenia wartości wszystkich składników majątku wspólnego.

Jakie są elementy podziału?

Sąd dokonujący podziału majątku, czy też strony chcące dokonać podziału majątku w drodze umowy, powinny:

 • podzielić składniki majątku;
 • ustalić istnienie nierównych udziałów;
 • rozwiązać kwestię zwrotu wydatków i nakładów poczynionych w trakcie trwania wspólności majątkowej;
 • ustalić wysokość wzajemnych roszczeń małżonków wynikających z tytułu posiadania określonych składników majątku tj. rzeczy przynoszących pożytki i przychody, wymagające nakładów, spłacenia długów;
 • rozwiązać kwestię wydania niektórych przedmiotów będących w posiadaniu jednego z małżonków na rzecz drugiego.

Podział majątku a śmierć małżonka

Należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku śmierci jednego z małżonków, posiadany przez niego udział w majątku wspólnym podlega dziedziczeniu, a zatem przypada na jego spadkobierców. Uregulowanie tej kwestii, mimo że nie jest to okoliczność występująca często, jest niezwykle istotne z punktu widzenia rodziny, czy też byłego małżonka. Powstały w ten sposób stan prawny, musi zostać rozwiązany tak, by możliwe było korzystanie z majątku będącego dotychczas majątkiem wspólnym. Dlatego też, jako specjalista pomagam również i w tego typu sprawach, które nie należą do najprostszych.