Kontakty z dziećmi

Kontaktowanie się z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem stanowią jedno z podstawowych praw rodziców i dzieci do funkcjonowania we wzajemnych relacjach. To prawo, a także i obowiązek, nie oznacza wyłącznie osobistej styczności rodziców z dziećmi, ale również jest możliwe do realizowania także na odległość. Kontakty rodziców z dziećmi mogą przybierać różne formy. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie rodzinno-opiekuńczym, polegają one na osobistym przebywaniu razem z dziećmi, bezpośrednim porozumiewaniu się, a także na komunikowaniu się na odległość.

Czym mogę się zająć?

Prowadząc sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi, reprezentuję interesy swojego klienta i jego wolę. W zależności od tego, czego oczekuje klient, mogę prowadzić sprawy o:

  • ograniczenie kontaktów;
  • zakaz kontaktów;
  • zmianę zakresu (czasu, miejsca, sposobu, konieczności osoby trzeciej) kontaktów;
  • przywrócenie ustalonego wcześniej ograniczenia czy zakazu kontaktów.
 

Po przedstawieniu mi sytuacji przez klienta, proponuję rozwiązania i metodę działania. Zajmuję się nie tylko sporządzaniem pism procesowych i wniosków o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ale także kompleksową reprezentacją w sądzie od pierwszej rozprawy, aż do prawomocnego zakończenia.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również jej ograniczenie, nie ma żadnego wpływu na kwestię kontaktów z dzieckiem. Obowiązujące przepisy nie zawierają unormowania odnoszącego się do kwestii, jak długo powinny trwać kontakty z dziećmi. Brak jest także przepisów zmuszających strony do kontaktu. Istotą jest jednak, że rodzice chcąc zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, powinni utrzymywać z nim kontakty w jak najszerszej formie, uwzględniając potrzebę dziecka, a także jego uczuciowy związek z rodzicem. Oczywiście istnieją przypadki, w których sąd może wydać postanowienie o ograniczeniu lub zakazie kontaktów.

Ograniczenie kontaktów
z dzieckiem - przyczyny

Kontakty z dzieckiem stanowią uprawnienie i zarazem obowiązek rodziców, bowiem gwarantują mu prawidłowy rozwój, wpływają na poczucie bezpieczeństwa i relacje ojciec/matka-dziecko. Jednak istnieją takie przypadki, w których w tę kwestię zmuszony jest ingerować sąd. W przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy wyda orzeczenie, w którym ograniczy kontakty rodziców z dzieckiem. Jest możliwość, by kontakty z dzieckiem zostały ograniczone w stosunku do tylko jednego rodzica.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może przyjąć różne formy. Sąd, który podejmie stosowną decyzję w przedmiocie ograniczenia kontaktów, może zakazać:

  • spotykania się z dzieckiem;
  • zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu;
  • porozumiewania się na odległość;
  • spotkań rodzica z dzieckiem (w takim przypadku spotkania odbywają się np. w obecności drugiego rodzica, kuratora, opiekuna, innej osoby wskazanej przez sąd);
  • kontaktów w określonej formie.
 

Oczywiście powyższe zakazy obejmują jedynie podstawowe kwestie i mogą zostać zmodyfikowane, jeśli sprawa będzie tego wymagać. Jednak istota ograniczenia wskazana powyżej, w każdym postępowaniu zostanie zachowana. Sąd może także sprecyzować poszczególne zakazy np. jak często mają odbywać się kontakty lub w jakim wymiarze godzinowym rodzic może się spotykać z dzieckiem. Sąd może również ustalić więcej niż jedną formę ograniczenia kontaktów.

Zakaz kontaktów z dzieckiem

Jest to najbardziej restrykcyjna forma, jaką może przybrać orzeczenie sądu dotyczące kontaktów z dzieckiem. Dla rodzica, którego taki zakaz dotyczy, oznacza bezwzględny zakaz spotykania się z dzieckiem w jakiejkolwiek formie, włączając w to także porozumiewanie się na odległość (za pomocą telefonu, Internetu).

Sąd wydaje postanowienie o zakazie, jeśli utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem poważnie zagraża, lub narusza dobro dziecka, przy czym orzeczenie może mieć charakter tymczasowy. Nieistotne jest, czy doszło do zagrożenia, czy też naruszenia dobra dziecka, gdyż z punktu widzenia zakazu kontaktów z dzieckiem, znaczenie ma jedynie stan zagrożenia. Sąd powinien przeciwdziałać zaistnieniu takiego stanu, zatem w ramach prewencji podjęta zostanie decyzja o zakazie kontaktów.

Istnieje możliwość zmiany postanowienia, w którym sąd wyda postanowienie zakazujące kontaktów z dzieckiem. By było to możliwe, przesłanki wydania orzeczenia muszą przestać istnieć. Jeśli dobro dziecka tego wymaga, sąd opiekuńczy może zmienić postanowienie umożliwiając kontakt w całości, bądź też w formie ograniczenia kontaktów.

Kontakty z dzieckiem a rodzice niemieszkający razem

Jeśli dziecko stale przebywa u jednego z rodziców, sposób kontaktów drugiego rodzica powinien zostać ustalony w formie porozumienia, uwzględniającego dobro dziecka i jego rozsądne życzenia. Często jednak jest tak, że rodzice niemieszkający razem nie potrafią się porozumieć, wtedy sąd opiekuńczy rozstrzygnie tą kwestię. Rozstrzygnięcie będzie szczegółowo określało sposoby kontaktu, często wraz ze wskazanymi dniami, możliwością wspólnych wyjazdów, a także sposobu i częstotliwości kontaktu na odległość.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania, zapraszam do kontaktu lub do odwiedzenia mojej kancelarii.