Prawo cywilne

Oferta z zakresu prawa cywilnego

Świadczenie usług w zakresie prawa cywilnego przez moją kancelarię, polega na kompleksowym działaniu, obejmującym wszelkie możliwe czynności podejmowane w związku z prowadzoną sprawą. W zależności od woli klienta mogę:

 • sporządzać pisma procesowe;
 • reprezentować przed sądami (mogę również wstąpić do sprawy w trakcie trwającego już procesu).
 

Cywilne prawo umożliwia określenie, jak powinny wyglądać prawidłowe relacje pomiędzy osobami w konkretnym środowisku. Reguluje również zasady odpowiedniego postępowania w życiu codziennym. Dlatego też, z uwagi na fakt, że prawo cywilne ma na względzie wiele aspektów codziennego życia, moje usługi polegają na reprezentowaniu zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych m.in. w sporach o:

 • zapłatę;
 • ustalenie stosunku prawnego;
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie;
 • naruszenie dóbr osobistych;
 • własność i prawa majątkowe.

Na pomoc prawną z mojej strony mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale również i większe przedsiębiorstwa, które potrzebują doradztwa prawnego, nie tylko w kwestiach prawa cywilnego, jak i również prawa karnego. Jeśli chodzi o Lublin, kancelaria, którą prowadzę od wielu lat, cieszy się zaufaniem wielu osób, nie tylko z mojego rodzinnego miasta, ale również i z okolic. Dlatego też każdego dnia pomagam swoim klientom znajdować najlepsze rozwiązania w sytuacji, w jakiej się znaleźli. Zapraszam do odwiedzenia mojej kancelarii, albo kontakt telefoniczny lub mailowy

Jakie sądy rozpoznają sprawy cywilne?

Do rozpoznawania spraw cywilnych właściwe są sądy powszechne (rejonowe i okręgowe). Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy, poza tymi które są zarezerwowane wyłącznie dla sądów okręgowych tj.

 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;
 • o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Tryby postępowania w ramach spraw cywilnych

Analizując tryby (sposób działania, procedurę) w jakich rozstrzygane są sprawy cywilne, łatwo zauważyć jak wiele aspektów reguluje postępowanie cywilne. Poza najpowszechniejszym trybem zwykłym występuje 17 postępowań odrębnych (m.in. sprawy gospodarcze, postępowania grupowe, mediacyjne, pojednawcze, sprawy o rozwód i separację, naruszenie posiadania, ochronę konkurencji, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nakazowe, upominawcze, uproszczone, z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji). Różne tryby postępowania wymagają od stron procesu różnego zachowania. Oznacza to, że w inny sposób składa się wnioski, inaczej pisze pozew, inne są konsekwencje działań. W niektórych postępowaniach pozwy wnosi się na urzędowych formularzach, których właściwe wypełnienie może wpłynąć na sukces w sprawie.

Równość stron w procesie

Postępowanie cywilne charakteryzuje się przede wszystkim tym, że każda strona ma takie samo prawo do zgłaszania wniosków dowodowych, potwierdzania i zaprzeczania twierdzeniom strony przeciwnej. Gwarancją równości jest oczywiście rozpoznawanie sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Niezależnie od tego kim jest dana osoba, może jeśli to oczywiście zasadne pozwać dowolny podmiot, w tym także i Skarb Państwa. W ramach takiego postępowania będzie korzystała z identycznych uprawnień jak druga strona. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcam do kontaktu ze mną lub do odwiedzenia mojej kancelarii.