Reprezentowanie pokrzywdzonych

Odpowiednie reprezentowanie

Warto pamiętać, że będąc pokrzywdzonym w sprawie o przestępstwo, również można podjąć szereg czynności, które umożliwią przedstawienie zarzutów, czy też skazanie osoby, która dopuściła się danego czynu. By przejść przez cały szereg czynności procesowych, trzeba brać w nich aktywny udział, bowiem nikomu innemu nie będzie zależało na tym, by sprawca czynu został skazany i by wymierzono mu odpowiednią karę.

W czym może pomóc prawnik?

W ramach tej dziedziny mojej działalności staram się, żeby osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, uzyskała prawidłową ochronę obejmującą:

  • aktywny udział w sprawie już na etapie postępowania przygotowawczego (składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków dowodowych do prokuratury, uczestniczenie w przesłuchaniach świadków i wszelkich innych dowodach, przy których możliwy jest udział pełnomocnika);
  • reprezentację na sprawie sądowej przed sądem karnym;
  • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
  • aktywny udział na rozprawach;
  • wniosek o zasądzenie od sprawcy czynu na rzecz pokrzywdzonego nawiązki;
  • sporządzenie i złożenie apelacji w sprawie.

Oskarżyciel posiłkowy, kim jest i czy warto nim być?

Oskarżycielem posiłkowym może zostać każdy, kogo dobro (życie, zdrowie, majątek) zostało naruszone przez przestępstwo. By jednak móc działać w procesie jako oskarżyciel posiłkowy, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego na pierwszym terminie rozprawy. Często stosowne pouczenie znajduje się w wezwaniu na sprawę. Jednak nikt potem nie instruuje pokrzywdzonego o możliwości złożenia oświadczenia i działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Dlaczego jest to tak ważne? Otóż tylko działając jako oskarżyciel mamy prawa strony, możemy zadawać pytania, zgłaszać wnioski, a ponadto w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia złożyć apelację. Jeśli spóźnimy się z tym oświadczeniem, będziemy mieli trudności ze zwykłym przejrzeniem akt sprawy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie brak jakiegokolwiek wpływu na przebieg sprawy, w której to jesteśmy pokrzywdzeni. Warto zdawać sobie z tego sprawę, bowiem błąd może być niezwykle kosztowny. Ponieważ oświadczenie nic nie kosztuje i jest prawem, a nie obowiązkiem, warto z niego skorzystać. Nikt także nie będzie nas zmuszał do działania, nawet pomimo posiadania statusu oskarżyciela posiłkowego.

Nawiązka - kiedy przysługuje pokrzywdzonemu?

Nawiązka jest formą rekompensaty, która stanowi sumę pieniężną wypłacaną dla oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego), po złożeniu wniosku. W razie wydania przez sąd wyroku skazującego, sąd może przyznać nawiązkę do wysokości 100 000 zł. Z całą pewnością żadna suma nikomu nie zwróci cierpienia, ale warto mieć świadomość istnienia instytucji nawiązki.

Jeśli potrzebujesz reprezentacji specjalisty, który posiada wieloletnie doświadczenie i poprowadził już wiele spraw, zachęcam do kontaktu ze mną i omówienie swojej sytuacji, abyśmy wspólnie mogli znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.