Sprawa o rozwód- podstawowe informacje

Sprawy o rozwód w sposób istotny różnią się od innych spraw cywilnych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest specyfika spraw rozwodowych, co ma związek ze szczególną relacją jaką jest małżeństwo.

Rozbieżności w stosunku do innych spraw pojawiają się już na etapie wyboru sądu. Jaki sąd wybrać w sprawie o rozwód pomoże rozwikłać inny artykuł na stronie.

Sprawa o rozwód- posiedzenia sądu odbywają się przy drzwiach zamkniętych

W większości postępowań posiedzenia sądowe są jawne. Inaczej jest w przypadku spraw o rozwód. Zasadą są posiedzenia przy drzwiach zamkniętych (stosownie do art. 426 k.p.c.) Jeśli jednak obie strony zgłoszą wniosek o jawne posiedzenia, a jawność nie zagraża moralności, sąd zdecyduje o jawnym rozpoznawaniu sprawy.

Kto może brać udział w posiedzeniach przy drzwiach zamkniętych?

Przy tego typu posiedzeniach liczba osób, które mogą brać udział w posiedzeniu jest szczególnie określona, należą do nich:

-strony (powód i pozwany);

-pełnomocnicy (radca prawny bądź adwokat)

-prokurator (jeśli bierze udział w postępowaniu- dzieje się tak bardzo żadko)

-osoby zaufania publicznego po dwie z każdej strony

Sprawa o rozwód- stawiennictwo w sądzie

W przypadku spraw o rozwód, rozprawa toczy się nawet w przypadku niestawiennictwa jednej ze stron.

Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy powód nie stawi się na pierwszym terminie bez usprawiedliwienia sąd zawiesi postępowanie. Na wniosek postanowienie zostanie odwieszone.

Kara za niestawiennictwo, a może przymusowe doprowadzenie?

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na sprawie w sądzie, strona może zostać ukarana grzywną (podobnie do świadka). Jednak nie ma możliwości by zarządzono przymusowe doprowadzenie na posiedzenie sądu.

Wywiad środowiskowy

Sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia w jakich warunkach żyją i są wychowywane dzieci. W wielu sprawach ma to fundamentalne znaczenie, bowiem wpływa na to gdzie znajdą się dzieci po rozwodzie.

Sąd nie może oprzeć rozstrzygnięcia na uznaniu powództwa

W sprawach o rozwód sąd nie może wyrokować wyłącznie na tej podstawie, że druga strona uznaje powództwo i godzi się na rozwód. Sąd musi zbadać istnienie przesłanek do orzeczenia rozwodu. O przesłankach rozwodu można przeczytać tutaj.

Konieczne jest zatem przeprowadzenie co najmniej dowodu z przesłuchania stron.

Kto może być świadkiem?

W sprawach o rozwód świadkami nie mogą być:

małoletni, którzy nie ukońćzyli lat 13

zstępni stron poniżej 17 roku życia.

Z tego względu wnioskowanie o dopuszczenie dowodu z przesłuchania takich osób jest bezcelowe i nie przyczyni się do wygrania sprawy.

Protokół sprawy

Poza standardowymi elementami protokołu w sprawach o rozwód do protokołu wpisuje się także oświadczenie małżonków co do:

-liczby, wieku i płci dzieci;

-stosunków majątkowych, w tym także zarobkowych małżonków;

-obowiązku utrzymania osób niebędących wspólnymi dziećmi;

-treści umowy majątkowej (tzw. intercyzy), jeśli istnieje.

Inne artykuły

dowód z badania krwi– artykuł z infor.pl

zażalenie na postanowienie o umorzeniu

pozew o alimenty

zwolnienie od kosztów sądowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie