Pozew o alimenty- podstawowe informacje

pozew o alimenty

Pozew o alimenty jest jednym z podstawowych pism z zakresu prawa rodzinnego. Jednak, nie oznacza to, że łatwo jest go sporządzić.

Sprawa o alimenty jest rozpoznawana w trybie zwykłym, zatem wymogi formalne pozwu o alimenty nie różnią się zbytnio od każdej sprawy cywilnej. Jednak brak jakiegokolwiek elementu pozwu wymaganego przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego uniemożliwia rozpoznanie sprawy.

Co powinien zawierać pozew?

Chcąc wnieść skutecznie pozew o alimenty należy:

-oznaczyć sąd;

-wskazać strony postępowania wraz z nr PESEL i adresami zamieszkania;

-określić wartość przedmiotu sporu;

-sformułować żądanie;

-do pozwu dołączyć odpis pozwu wraz z załącznikami (ksero egzemplarza pozwu dla drugiej strony);

-uzasadnić swoje żądanie;

-wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń;

-załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty;

-wskazać czy podjęliśmy próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a jeśli tak to z jakim skutkiem

                Powyższe elementy są jedynie najistotniejszą częścią pisma procesowego jakim jest pozew. Z całą pewnością nie ma jednego wzoru, którym moglibyśmy się posłużyć, bowiem każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.

Do jakiego sądu skierować pozew o alimenty?

Sprawę o alimenty rozpoznaje sąd rejonowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania: osoby uprawnionej, albo pozwanego. Wybór sądu zależy od powoda.

Przykład: Jeśli syn zamierza pozwać ojca o alimenty może to zrobić, albo przed sąd swojego miejsca zamieszkania, albo miejsca zamieszkania ojca.

Jeśli ojciec chciałby obniżenia alimentów to mógłby pozwać syna wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania dziecka (w tym przypadku pozwany i uprawniony z alimentów to ta sama osoba)

Kto jest stroną w sprawie o alimenty?

Stroną w postępowaniu jest osoba uprawniona (najczęściej dziecko) i zobowiązana do płacenia (najczęściej jeden z rodziców).

Żądanie w pozwie

Żądanie w pozwie zależy od tego czego chce powód. Jeśli sprawa będzie dotyczyła obniżenia alimentów żądanie będzie miało postać:

-wnoszę o obniżenie alimentów określonych w (wyroku/ugodzie, koniecznie należy podać sygnaturę sprawy), z kwoty (słownie wpisać kwotę) na kwotę po (słownie wpisać kwotę).

Jeśli natomiast sprawa będzie dotyczyła ustanowienia, ewentualnie podwyższenia alimentów, to żądanie będzie miało postać:

-wnoszę o zasądzenie od pozwanego (imię i nazwisko), na rzecz małoletniej powódki (imię i nazwisko) kwoty (należy konkretnie wskazać, najlepiej w złotówkach) miesięcznie przy czym alimenty mają być płatne począwszy od dnia (wskazać konkretnie dzień) najpóźniej do dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat na konto matki/ojca małoletniej powódki.

Zabezpieczenie alimentów w trakcie procesu

Wniosek o tzw. zabezpieczenie umożliwia jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez sąd I instancji uzyskanie całości lub części alimentów. Sąd udziela zabezpieczenia tylko w przypadku, gdy powód żądający zapłaty uprawdopodobni swoje roszczenie.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na temat zabezpieczenia roszczenia w sprawach rodzinnych.

Jak oznaczyć wartość przedmiotu sporu w pozwie o alimenty?

Wartość przedmiotu sporu jest obliczana tak samo jak przy każdym świadczeniu okresowym. Zwykle w większości spraw by obliczyć wystarczy pomnożyć miesięczne alimenty przez 12 (liczba miesięcy w roku): czyli żądając 800 zł miesięcznie wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła: 9 600 zł.

Pozew o alimenty ile wynosi opłata?

Opłatę pobiera się tylko w przypadku, gdy żądanie dotyczy obniżenia alimentów. Wynosi ona w zależności od przedmiotu sporu:

Do kwoty 500 zł- opłata 30 zł

-500 zł do 1500 zł- opłata 100 zł

-1 500 zł do 4 000 złotych – opłata 200 złotych;

-4 000 zł do 7 500 zł – opłata 400 złotych;

-7 500 zł do 10 000 zł – opłata 500 złotych;

-10 000 zł do 15 000 zł– opłata 750 złotych;

-15 000 zł do 20 000 zł – opłata 1 000 złotych.

Natomiast powyżej 20 000 zł, opłata wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu.

W jaki sposób obliczyć opłatę od pozwu o alimenty?

Opłata jest liczona poprzez pomnożenie kwoty żądania miesięcznych alimentów przez 12 miesięcy. Sposób ten wykorzystuje się także do obliczeń innych świadczeń mających charakter okresowy (np. renty).

Przykład

Jeśli żądamy obniżenia alimentów o kwotę 2000 zł (wartość przedmiotu sporu wynosi 24 000 zł) opłata to kwota: 1200 zł.

Przy żądaniu obniżenia alimentów o kwotę 500 zł miesięcznie (wartość przedmiotu sporu 500 zł razy 12= 6000 zł) opłata wynosi, zgodnie z wyliczeniem przedstawionym powyżej: 400 zł.

Inne artykuły

pokrzywdzony przestępstwem poradnik;

przerwa w odbywaniu kary;

tajemnica adwokacka i radcowska;

pozbawienie władzy rodzicielskiej;

wniosek o wydanie dokumentacji medycznej- wzór;

dowód z badania krwi, czy można odmówić zgody.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie