Rozwód a separacja

rozwód a separacja

Rozwód a separacja- różnice i podobieństwa

Pomimo wielu podobieństw, rozwód a separacja różnią się w wielu aspektach. Dlatego właśnie, przed podjęciem decyzji o rozwodzie, warto dowiedzieć się na czym polega różnica pomiędzy pojęciami rozwód a separacja. Niekiedy błędnie określa się separację jako jeden z koniecznych etapów rozwodu. Faktycznie jest tak, że separacja może poprzedzać rozwód, jednak nie w każdym przypadku tak musi być. Ponadto to nie od wyboru małżonków zależy czy decydują się na rozwód czy separację.

Rozwód a separacja- przesłanki

W przypadku rozwodu koniecznymi przesłankami jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. (link do trwałego i zupełnego). Natomiast w przypadku separacji wystarczające jest, że dojdzie jednie do zupełnego rozkładu pożycia.

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji, konieczne jest uwzględnienie dobra małoletnich dzieci i zasad współżycia społecznego. Żaden sąd nie wyda orzeczenia o rozwodzie czy o separacji jeśli miałyby na tym ucierpieć małoletnie dzieci albo jeśli wydane orzeczenie miałoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Nazwisko

W przypadku orzeczenia o rozwodzie możliwa jest zmiana nazwiska na to noszone przed zawarciem małżeństwa. Natomiast przepisy kodeksu rodzinno-opiekuńczego nie przewidują takiego skutku odnośnie separacji, bowiem mimo orzeczonej separacji małżeństwo trwa nadal.

Możliwość ponownego zawarcia małżeństwa

Rozwód kończy małżeństwo, zatem istnieje możliwość zawarcia kolejnego związku małżeńskiego. W przypadku separacji małżeństwo nadal istnieje, co oznacza, iż nie można zawrzeć nowego związku.

Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska      

Zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji sąd wydający wyrok powinien również ustalić sposób i formę wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi, a także to, który z rodziców ma wykonywać władzę rodzicielską.

Jeśli nie ma ku temu przeszkód władzę rodzicielską może być wykonywana przez oboje rodziców, nawet jeśli nie mieszkają razem.

Opłata od pozwu

W przypadku pozwu o rozwód opłata wynosi 600 zł, natomiast opłata od pozwu o separację to 100 zł. Jednak, w obu przypadkach opłatę należy wnieść na konto bankowe właściwego sądu.

Wzajemna pomoc małżonków

Ponieważ rozwód kończy małżeństwo, małżonkowie nie mają obowiązku wzajemnej pomocy. Natomiast, gdy sąd orzeka o separacji to istnieje możliwość, w której jeden z małżonków zostanie zobowiązany przez sąd do pomocy drugiemu.  Dzieje się tak zawsze, kiedy sąd uzna, że względy słuszności za tym przemawiają (np. w przypadku choroby jednego z małżonków).

Wspólność majątkowa

Przede wszystkim wskazać należy, że orzeczenie rozwodu i separacji oznacza zakończenie małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej. W jej miejsce powstaje rozdzielność majątkowa. Oznacza to, że od tej chwili byli małżonkowie i jeszcze obecni (w przypadku separacji) mają już wyłącznie swoje, odrębne majątki.

Oczywiście nie oznacza to, że majątek w trakcie trwania małżeństwa został już podzielony. Dlatego niezbędne jest odrębne postępowanie, ewentualnie orzeczenie o podziale w wyroku rozwodowym czy o separacji.

Dziedziczenie

Zarówno w przypadku orzeczenia rozwodu jak i separacji małżonkowie są traktowani jak obce osoby. Dlatego właśnie nie dziedziczą po sobie. Jest tak nawet wtedy, gdy postępowanie o separację jest w toku, a orzeczenie o separacji ma nastąpić z winy małżonka.

Mając na uwadze powyższe, różnic pomiędzy separacją i rozwodem jest sporo, choć nie są to instytucje całkowicie odrębne. Zwłaszcza w przypadku kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy rozdzielności majątkowej, separacja i rozwód wywołują identyczne skutki.

Jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu, co zrobi sąd?

W sytuacji, gdy jeden z małżonków chce separacji a drugi rozwodu sąd może orzec rozwód tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione, tzn. gdy zostały spełnione pozytywne przesłanki (tj. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego). Natomiast jeśli tak nie będzie, może zostać orzeczona separacja (jeśli zdaniem sądu będzie zasadna- spełniona przesłanka o zupełnym rozkładzie pożycia).

Porównanie

rozwódseparacja
przesłankizupełny i trwały rozkład pożyciazupełny rozkład pożycia
nazwiskomożliwość zmianybez zmiany
ponowne małżeństwotaknie
kontakty z dziećmi i władza rodzicielskakonieczność uregulowaniatak jak w rozwodzie
opłata od pozwu600 zł100 zł
wzajemna pomocnietak, w niektórych przypadkach
wspólność majątkowaustaje po uprawomocnieniu orzeczeniatak jak przy rozwodzie
dziedziczeniebyli małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawytak jak przy rozwodzie

Podstawa prawna

Rozwód

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

art. 56 Kodeksu Cywilnego

Separacja

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

art. 61 zn.1 Kodeksu Cywilnego

Inne artykuły

jak zachowywać się w sądzie 5 podstawowych zasad;

przerwa w odbywaniu kary;

nazwisko po rozwodzie;

czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego;

rozwód do jakiego sądu wnieść pozew?

zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika– artykuł ze strony infor.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie