Wyrok w sprawie o rozwód- co może orzec sąd?

wyrok rozwodowy

Sprawa o rozwód pomiędzy małżonkami zwykle nie koncentruje się wyłącznie na problematyce ustania małżeństwa. Dlatego wyrok w sprawie o rozwód dotyczy także szeregu innych kwestii, poddanych pod rozstrzygnięcie sądu. Funkcjonowanie w rodzinie wymaga bowiem szeregu porozumień i ustaleń. Stąd też i wyrok w sprawie o rozwód może wpłynąć na zmienioną sytuację małżonków, ich dzieci i majątku.

Rozkład pożycia– fundamentalna kwestia, którą zawiera wyrok w sprawie o rozwód

Podstawową kwestią przy wyroku rozwodowym jest orzeczenie o winie. Sąd może orzec:

  • czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (winnym może być jeden z małżonków, żaden, bądź oboje);
  • brak orzeczenia o winie (w przypadku, gdy małżonkowie zgodnie tego zażądali).

Władza rodzicielska

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Istotne jest jednak, że gdy strony zawarły stosowne porozumienie to zostanie ono uwzględnione przez sąd, jeśli będzie uwzględniało dobro dziecka. Sąd orzekając rozwód może:

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem mogą przybierać różną formę, począwszy od osobistych spotkań, aż do możliwości porozumiewania się na odległość. Warto zabezpieczyć się i żądać od sądu precyzyjnego uregulowania tej kwestii, wraz ze wskazaniem, dni, miejsc i czasu. Najszerszym ograniczeniem jest zakaz kontaktu.

W przypadku kontaktów z dzieckiem również istnieje możliwość zawarcia pomiędzy małżonkami stosownego porozumienia. Sąd je zaakceptuje, jeśli będzie uwzględniało dobro dziecka zostanie uwzględnione przez sąd.

Alimenty (czyli koszty utrzymania i wychowania dziecka)

Ponieważ sąd orzekając rozwód ma obowiązek ustalić kwestię alimentów, jeśli już wcześniej nie zostało to rozstrzygnięte, pod uwagę będą wzięte:

  • osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka;
  • pokrywanie w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisja jednego z małżonków

Oczywistym jest, że po rozwodzie strony mogą mieć trudności z ustaleniem w jaki sposób korzystać ze wspólnego mieszkania. Choć zwykle są to rozwiązania tymczasowe, to jednak potrafią stanowić jeden z ważniejszych elementów sporu o rozwód. Co więcej orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania będzie często miało także skutek wobec osób trzecich. Dzieje się tak np. poprzez zakaz ich zameldowania czy wprowadzania do wspólnego mieszkania.

Istotne jest iż, w przypadku eksmisji sąd nie będzie orzekał o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. W takim przypadku wyrok w sprawie o rozwód będzie dotyczył wyłącznie kwestii eksmisji jednego z małżonków.

Podstawa prawna

§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.


§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.


§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.


§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.


§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.


§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

art. 58 Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Zachęcam także do przeczytania innych artykułów o tematyce rozwodowej i rodzinnej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie