Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – poradnik poszkodowanego

odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym poradnik poszkodowanego

Jeśli już spotkało Cię to nieszczęście i zostałeś poszkodowany w wypadku, a sprawcą jest ktoś inny, możesz domagać się stosownych kwot z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Nikt i nic nie zwróci zdrowia, dawnego życia, jednak nie oznacza to, że nie można ubiegać się o rekompensatę, obejmującą nie tylko cierpienia, ale i kwestie typowo materialne. Z uwagi na fakt, iż powszechnie panuje przeświadczenie, że poszkodowanemu należne jest wyłącznie odszkodowanie, zanim zaczniesz batalię z ubezpieczycielem, zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszym artykule, a dowiesz się kiedy i czego możesz się upominać od ubezpieczyciela.

Jakie okoliczności muszą zostać spełnione, bym mógł ubiegać się o ,,odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym”?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, by móc rozpocząć starania musi dojść do zaistnienia trzech elementów (muszą się spełnić łącznie- brak jakiegokolwiek z nich uniemożliwia dochodzenie odszkodowania):

  • działanie/zaniechanie;
  • szkoda;
  • związek przyczynowy pomiędzy działaniem/zaniechaniem a szkodą.

W przypadku wypadku komunikacyjnego działanie sprawcy zwykle polega na złamaniu przepisów prawa ruchu drogowego (np. przekroczenie dozwolonej prędkości, czy naruszenie zasad pierwszeństwa przejazdu), szkodą natomiast jest np. złamana noga, skręcone kolano, obrażenia wewnętrzne, a związek przyczynowy oznacza, że działanie sprawcy stanowi źródło obrażeń poszkodowanego.

Jakie świadczenia przysługują w ramach odszkodowania po wypadku komunikacyjnym?

Każdemu, kto ucierpiał w wypadku przysługuje:

  • zadośćuczynienie;
  • odszkodowanie;
  • zwrot kosztów leczenia i dojazdu do lekarzy;
  • renta;
  • zwrot kosztów opieki osoby trzeciej.

Warto jednak wiedzieć, że każde z powyższych świadczeń może być uzyskane wyłącznie po spełnieniu określonych okoliczności- przesłanek.

Zadośćuczynienie

To najpopularniejszy i zarazem podstawowy element każdej sprawy związanej z obrażeniami doznanymi w zdarzeniu związanym z wypadkiem czy kolizją. Jest tak dlatego, że obejmuje rekompensatę za krzywdę, ból i cierpienie związane z obrażeniami. Przy czym nie chodzi wyłącznie o cierpienia czysto fizyczne (np. związane z bólem kręgosłupa, złamaniem nogi), a także wszelkie inne, przykre dolegliwości.

Co będzie mi potrzebne?

Najważniejszą rzeczą jest dokumentacja medyczna, bowiem to na jej podstawie można realnie ocenić doznane obrażenia i uszczerbek na zdrowiu.

Jak uzyskać dokumentację medyczną?

Obecnie żyjemy w takich czasach, gdzie o wszystko trzeba się starać. Mimo, iż dokumentacja medyczna należy do nas i mamy do niej prawo, to bez stosownego wniosku jej nie otrzymamy.

Warto jednak wiedzieć, iż od 2019 r., pierwsza kopia dokumentacji jest bezpłatna. To w znaczący sposób ułatwia życie, zwłaszcza w tego typu sprawach. Wcześniej był to niepotrzebny koszt.

Jeśli nie chcesz, albo nie jesteś w stanie złożyć wniosku, może to za Ciebie zrobić Twój pełnomocnik- napisz do mnie a chętnie pomogę.

Informacje na temat dokumentacji medycznej znajdziesz tutaj.

Jakiego uszczerbku na zdrowiu doznałem?

Oszacowaniem procentu zwykle zajmuje się biegły. Jednak można tego dokonać, analizując obecnie obowiązujące przepisy. Mając na uwadze poszczególne obrażenia można, mniej więcej, dokonać wstępnej analizy sprawy.

Jednak wysokość zadośćuczynienia to nie tylko procent od uszczerbku na zdrowiu. To także cierpienia i ból, którego nie da się zmierzyć. Jednak to na poszkodowanym spoczywa ciężar udowodnienia tych okoliczności. Zwykle jest to możliwe dzięki zeznaniom świadków.

Odszkodowanie

Każdy, kto chce uzyskać to świadczenie obowiązany jest udowodnić stratę materialną, jaką poniósł w związku ze zdarzeniem, czyli musi wykazać w sposób ścisły kwotę, którą utracił. Może być to związane z utraconym dochodem, koniecznością naprawy pojazdy, wynajmu pojazdu zastępczego. Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym trzeba udowodnić w sposób ścisły. Jakiekolwiek wątpliwości nie będą działały na korzyść poszkodowanego, tylko ubezpieczyciela.

Zwrot kosztów leczenia i kosztów dojazdu

Zdarzenie, w którym doznaliśmy obrażeń zwykle generuje także koszty związane z leczeniem, w tym zakupu leków, rehabilitacji i samego leczenia. Jednak, by móc domagać się zwrotu, konieczne będzie przedstawienie faktur.

Co z leczeniem prywatnym?

Ubezpieczyciele, często na wstępnym etapie sprawy, w tzw. postępowaniu likwidacyjnym odmawiają zwrotu kosztów leczenia, które nie jest realizowane w ramach NFZ. Jednak najnowsze orzecznictwo sądowe pokazuje, że poszkodowanym należny jest zwrot kosztów z tego tytułu. Każdy z nas wie jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej i ile czasu trzeba czekać, by uzyskać koniczną pomoc. Zatem jeśli leczenie ma związek z obrażeniami powypadkowymi, a także nie można uzyskać szybkiej pomoc w ramach publicznej służby zdrowia, można skorzystać z pomocy prywatnej. Następnie, po uzyskaniu faktury za leczenie, należy zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę.

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt: III CZP 63/15: ,,Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).”

Zwrot kosztów opieki osoby trzeciej

Konsekwencje wypadku to czasami, także brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z myciem, jedzeniem, zakupami, przygotowywaniem posiłków, sprzątaniem. Nawet jeśli opieka jest świadczona przez kogoś bliskiego, poszkodowanemu należny jest zwrot poniesionych kosztów.

W jaki sposób wyliczyć koszty opieki?

Koszty opieki wylicza się w oparciu o stawkę godzinową ustalaną przez MOPS dla nieprofesjonalnych usług opiekuńczych. Należy ustalić, w jakim zakresie i przez jaki czas opieka była świadczona, przemnożyć przez wysokość stawki i można zgłosić stosowne roszczenie do ubezpieczyciela.

Renta

Poszkodowanemu przysługuje także renta w przypadku:

-utraty, całkowicie lub częściowo, zdolności do pracy;

-zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoku powodzenia na przyszłość.

Utrata zdolności do pracy

Zarówno w przypadku, gdy dojdzie do utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy możliwe jest uzyskanie stosownej renty. Konieczne jest, by udowodnić jej rozmiar. W tym celu nieodzowne jest, oprócz zeznań świadków i poszkodowanego, zawnioskowanie o dowód z opinii biegłego. Przydatne są również dokumenty np.- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Mimo podjętej aktywności nie zawsze udaje się uzyskać rentę. Sądy często odmawiają jej zasądzenia. Wszystko jednak jest zależne od okoliczności danej sprawy. Przed wniesieniem pozwu poszkodowani często żyją w przeświadczeniu, że ubezpieczyciel zwróci wszelkie koszty a dodatkowo jeszcze coś więcej. Nie wolno zapominać, że w sprawie chodzi wyłącznie o zrekompensowanie szkody. Dlatego żaden sąd nie zasądzi renty, jeśli nie będzie wynikało to z materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

Renta z tego tytułu ma związek z wieloma czynnikami, którymi mogą być: wydatki związane z koniecznością korzystania ze specjalistycznej diety, lekami, rehabilitacją, dojazdami do lekarzy czy na rehabilitację. Tak jak w przypadku żądania każdej renty, konieczne jest ścisłe udowodnienie wysokości i zasadności renty. Fundamentalnym dowodem jest bez wątpienia opinia biegłego. Jednak równie istotne jest wybranie odpowiedniej dziedziny, którą zajmuje się biegły. Błąd w tym zakresie może skutkować przegraniem procesu.

Co to znaczy, że przyczyniłem się do wypadku? Odszkodowanie po wypadku nie jest dla mnie?

Tematyka przyczynienia się do wypadku jest bardzo rozbudowana. Jednak najprościej jak to tylko możliwe oznacza, iż osoba, która doznała krzywdy w jakiś sposób wzięła udział w jej powstawaniu, ewentualnie w zwiększeniu rozmiarów. Szerzej o tematyce przyczynienia można dowiedzieć się tutaj.

Najczęstsze przykłady przyczynienia to:

-jazda z nietrzeźwym kierowcą

-brak zapiętych pasów

-niesprawność auta

-brak oświetlenia (dotyczy zarówno pieszego, jak i rowerzysty)

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym a sprawa sądowa

Za każdym razem, gdy jesteśmy ofiarami wypadku drogowego musimy zmierzyć się z nową sytuacją jaką jest sprawa karna o ustalenie sprawcy wypadku, a także sprawa cywilna, w której dochodzi się należnych świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy.

Sprawa karna

Warto wiedzieć, iż jako pokrzywdzeni przestępstwem mamy swoje prawa, w tym także możliwość uzyskania dostępu do akt sprawy, wykonania ich fotokopii czy też składania stosownych wniosków. Natomiast po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu powinniśmy złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Umożliwi to zadawanie pytań w sądzie, złożenie apelacji w przypadku niskiego wyroku dla sprawcy albo jego uniewinnienia. Aktywne działanie w sprawie karnej ułatwia potem sprawę cywilną, a zatem przyspiesza uzyskanie należnych nam świadczeń.

Więcej o możliwościach działania jako pokrzywdzony tutaj.

Sprawa cywilna

Pierwszym krokiem jest ustalenie ubezpieczyciela sprawcy wypadku i jego numeru polisy.

Następnie należy zebrać wszelkie dokumenty w sprawie (dokumentację medyczną, faktury, oświadczenia, zaświadczenia lekarskie).

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi.

Zakład ubezpieczeń (np. PZU, WARTA, UNIQA, AXA, HESTIA) ma 30 dni na podjęcie decyzji o ewentualnej wypłacie, bądź odmowie. Wcześniej w terminie 7 dni powinniśmy otrzymać pismo, że zgłoszenie szkody zostało przyjęte i został nadany numer szkody.

Otrzymana wypłata z całą pewnością nie będzie satysfakcjonująca. 100 % odszkodowań jest zaniżanych. Z tego względu zdecydowana większość spraw kończy się w sądzie.

Zaniżenie szkody przez ubezpieczyciela jest zjawiskiem powszechnym, a jedyną możliwością by coś z tym zrobić jest wytoczenie sprawy ubezpieczycielowi.

Ile czasu trwa proces o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Sprawa o odszkodowanie jest niezwykle złożona. Z tego względu czas jej trwania bywa różny. Wszystko zależy od jej stopnia skomplikowania. Istotna jest także: postawa drugiej strony (ubezpieczyciela), liczba wniosków dowodowych, przyczynienie poszkodowanego. Każdy element dodatkowy wydłuża postępowanie. Jeśli jednak będziemy opóźniali decyzję o dochodzeniu odszkodowania, to z całą pewnością później zakończy się nasza sprawa. Moim zdaniem przeciętna sprawa o odszkodowanie trwa około dwóch lat. Są zarówno takie, które trwają dłużej, jak i takie, które skończą się szybciej.

Adwokat, radca prawny, prawnik od odszkodowań?

Proces dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku nie jest łatwy, a dodatkowo wymaga sporo czasu. Są to dwie, podstawowe przyczyny poszukiwania profesjonalisty, który w naszym imieniu podejmie się walki o należne świadczenia.

Kogo wybrać?

Na rynku funkcjonuje mnóstwo podmiotów deklarujących się jako idealne do działania w tych sprawach. Warto jednak mieć świadomość, że duża część nie jest tworzona przez profesjonalistów. Dlatego gorąco zalecam wybór radcy prawnego, bądź adwokata, który posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, gdyż są one proste jedynie z pozoru. Spełnienie tych dwóch warunków daje gwarancję, że naszą sprawą zajmie się prawnik nie tylko z wiedzą i doświadczeniem, ale także tytułem potwierdzonym zdanym egzaminem zawodowym. Ponadto, posiadający ubezpieczenie i podlegający odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Ktoś do mnie przyszedł i chce podpisać umowę o dochodzenie odszkodowania…

To niestety bardzo częsty scenariusz. Pamiętaj, że to ty powinieneś dokonać wyboru pełnomocnika a nie odwrotnie. Żaden, szanujący się adwokat czy radca prawny nie będzie jeździł i nachodził poszkodowanych. Co więcej nie będzie też korzystał z usług osób, które nachodzą ludzi w trudnej sytuacji.

Dziwi mnie taka postawa, bowiem niewielu z nas decyduje się na zakup garnków u domokrążcy, natomiast nie widzi problemu z podpisywaniem umowy na tak ważną kwestię jak dochodzenie odszkodowania.

Zachęcam do kontaktu w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Zajmuję się tym od lat, także jestem w stanie pomóc i poprowadzić sprawę.

Inne artykuły

wniosek o uzasadnienie wyroku;

dowód z badania krwi– artykuł ze strony infor.pl

odwołanie od decyzji ZUS;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Szukaj

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie