Mobbing w pracy – jakie działania podjąć?

mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy jest niestety bardzo powszechnym zjawiskiem, które z roku na rok przybiera na sile. Pracodawcy mają świadomość swojej przewagi na rynku pracy, dlatego często czują się bezkarni, a ich zachowania eskalują. Mobbing w pracy to poważny problem, który dotyka pracowników zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym.

Czym jest mobbing?

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 943 § 2): ,,Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”

Z powyższego wynika, iż mobbing w pracy to nie tylko działania podejmowane przez pracodawcę, ich źródłem może być także inny pracownik, bądź grupa pracowników. By jednak dane zachowanie lub działanie zostało zakwalifikowane jako mobbing musi być długotrwałe i uporczywe. Ponadto musi mieć postać nękania, bądź zastraszania. Skutkiem natomiast musi być m.in. zaniżona ocena przydatności zawodowej, poniżenie lub ośmieszenie.

Co robić gdy wobec dotyka mnie mobbing?

Przede wszystkim warto podjąć działania. Nie wolno czekać, liczyć na poprawę sytuacji. Długotrwałe funkcjonowanie w takich warunkach może mieć opłakane skutki dla psychiki zarówno pracownika dotkniętego mobbingiem, jak i jego najbliższych.

Myślenie, że coś się zmieni w pracy, albo że działania mobbingujące się zmniejszą to błąd. Skoro pracodawca albo pracownik raz dopuścił się takiego zachowania, jest wielce prawdopodobne, że dojdzie do kolejnych naruszeń, być może jeszcze gorszych.

Plan działania w przypadku mobbingu jest prosty. Pierwsza sprawa to konieczność poznania swoich uprawnień i odpowiedniego ich użycia. W przypadku mobbingu w pracy, pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia.

Ponadto, pracownik może w pozostać w firmie i zgłosić zdarzenie, bądź zdarzenia na podstawie istniejącej procedury antymobbingowej, o ile została wprowadzona w zakładzie pracy. Niezależnie od powyższych uprawnień pracownikowi przysługuje także roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Podsumowując pracownik może:

  • rozwiązać umowę o pracę za lub bez wypowiedzenia;
  • zgłosić mobbing poprzez wewnętrzną procedurę, o ile taka funkcjonuje u pracodawcy;
  • żądać zapłaty zadośćuczynienia;
  • żądać zapłaty odszkodowania.

Czym jest zadośćuczynienie?

To krzywda jakiej doznał pracownik, ale mająca wymiar niematerialny, czyli np. cierpnie, ból, dotyczące głównie sfery psychicznej człowieka. Warunkiem żądania zadośćzuycznienia jest wystąpienie u pracownika rozstroju zdrowia z powodu mobbingu. Kwestia ta będzie podlegała ocenie biegłego powołanego w ramach postępowania sądowego.

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to natomiast strata mająca wymiar ekonomiczny. Dotyczy szkody realnie poniesionej, jak również utraconych korzyści. Wymaga to zgłoszenia stosownych wniosków dowodowych, np. faktur za leki, dowodów leczenia u psychologa czy psychiatry, dokumentacji medycznej, zeznań świadków.

Działanie, które może podjąć pracownik przy walce z mobbingiem są szerokie i wymagają zaplanowania, ale także świadomości co w danej sytuacji warto zrobić.

Kancelaria adwokacka Lublin może pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa oraz doradzić, jak chronić się przed dalszym mobbingiem i jakie zgłosić roszczenia.

W sądzie podstawowe znaczenie mają dowody. Sąd nie ma obowiązku ich gromadzić, obowiązek ten ma strona postępowania. Zaniechania w tym zakresie, zwłaszcza na wstępnym etapie postępowania mogą skutkować przegraniem procesu.

Dowodami mogą być maile, SMSy, korespondencja na mediach społecznościowych, dokumenty, zeznania świadków, czyli wszystko co ma istotne znaczenie dla sprawy.

Warto skorzystać z takiej opcji jak porady prawne Lublin, aby poznać możliwe drogi postępowania. Szukasz sprawdzonego prawnika? Sprawdź również adwokat rozwody Lublin i odszkodowania Lublin, które oferuje kancelaria.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie