Wniosek o uzasadnienie wyroku dlaczego jest taki ważny?

wniosek o uzasadnienie wyroku kpc

Wniosek o uzasadnienie wyroku nie jest skomplikowanym pismem procesowym. Zwykle mieści się na jednej stronie, z której większą część zajmuje wymienienie stron, sądu, adresów, sygnatury akt, jednak z całą pewnością nie jest tak mało ważny, jakby wskazywała na to jego treść.

Nie ma strony w procesie cywilnym, która byłaby niezaineresowana określonym rozstrzygnięciem, a także jego przyczyną. Sama sentencja wyroku nie zawiera powodów rozstrzygnięcia, nie dowiemy się z niej jakie dowody sąd wziął pod uwagę, a jakim nie dał wiary. Ponadto nie będzie wiadomo na jakiej podstawie zostało wydane orzeczenie. To wreszcie w uzasadnieniu mogą pojawić się kwestie, z którymi się nie zgadzamy, a dodatkowo będzie to podstawa do apelacji czy zażalenia.  

Do kiedy można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku czy postanowienia?

Mamy na to tylko siedem dni, liczonych od dnia wydania wyroku. Najprostszym sposobem, by ustalić do kiedy jest termin, wystarczy wysłać bądź zostawić na biurze podawczym w sądzie, wniosek o sporządzenie uzasadnienia najpóźniej w następnym tygodniu, w dniu z taką samą nazwą.

Co powinien zawierać wniosek o uzasadnienie?

Oprócz standardowych elementów pisma procesowego (m.in. oznaczenie stron, sądu, sygnatury, pełnomocników), wniosek o sporządzenie uzasadnienia powinien zawierać:

  • żądanie sporządzenia uzasadnienia, które powinno być sprecyzowane czy dotyczy całego czy też części wyroku;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 100 zł (opłatę należy uiścić na konto sądu);
  • żądanie dostarczenia uzasadnienia wraz z wyrokiem, w przeciwnym razie sąd wyłączenie sporządzi uzasadnienie nie doręczając go.

Jak powinno wyglądać przykładowe petitum wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej?

,,Na podstawie art. 328 k.p.c., wnoszę o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia całego wyroku, wydanego w sprawie prowadzonej pod sygnaturą (trzeba wskazać konkretną sygnaturę akt sprawy), przez Sąd (tu należy wskazać miejscowość, w której znajduje się sąd) w dniu (dzień wydania wyroku) i doręczenie ww. wyroku na adres (należy wskazać konkretny adres).

Należy również pamiętać by załączyć do wniosku potwierdzenie uiszczenia opłaty. Najłatwiej jest wydrukować potwierdzenie przelewu z banku. Numer rachunku bankowego sądu jest dostępny na stronie internetowej sądu.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Warto zwrócić uwagę, że nie wnosimy tylko o uzasadnienie wyroku, ale także o doręczenie uzasadnienia wyroku. Doręczenie będzie dokonane na wskazany przez nas adres. W sprawie istotne jest nie to, żeby sąd sporządził uzasadnienie, ale to żeby nam je dostarczył. Dzięki temu będziemy mogli się z nim zapoznać.

Co zrobi sąd z nieopłaconym wnioskiem?

W takim przypadku sankcja dla strony, która wniosła o uzasadnienie, a nie opłaciła wniosku, pomimo wezwania sądu jest bardzo poważna. Art. 328 § 4 k.p.c. stanowi, że wniosek zostanie odrzucony.

Wniosek o uzasadnienie części wyroku, czy opłata będzie mniejsza?

Niestety, ustawodawca nie przewidział zmniejszenia opłaty, nawet jeśli wniosek dotyczy tylko części orzeczenia, np. kwestii kosztów postępowania. Z tego względu, skoro opłata i tak wynosi 100 zł, najrozsądniejszym działaniem jest żądanie uzasadnienia całego wyroku.

Dostałem uzasadnienie, co dalej?

Od momentu doręczenia uzasadnienia płynie termin na wniesienie środka odwoławczego, może to być apelacja, albo zażalenie.

W przypadku apelacji zwykle jest to 14 dni, natomiast na zażalenie wnosi się w terminie 7 dni.

Co z opłatą w przypadku wnoszenia apelacji, bądź zażalenia?

W takim przypadku opłata za wniosek o uzasadnienie wyroku zalicza się na opłatę za apelację, bądź zażalenie.

Przykład:

Jeśli opłata za apelację wynosi 1000 zł, to strona chcąca zaskarżyć wyrok musi opłacić 900 zł. Bowiem, wcześniej uiszczona opłata za wniosek o uzasadnienie, zmniejsza opłatę od apelacji.

Podstawa prawna:

§ 1. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.
§ 2. W przypadkach, gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin, o którym mowa w § 1, liczy się od dnia doręczenia wyroku.
§ 3. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
§ 4. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

art. 328 kodeksu postępowania cywilnego

Inne artykuły na stronie

elementy wyroku rozwodowego;

alimenty na byłego małżonka;

nierówne udziały w majątku wspólnym;

unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie