Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej -wzór

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent w naszym kraju ma prawo do uzyskania pełnej dokumentacji medycznej. Dotyczy ona leczenia, hospitalizacji, potwierdzającej wykonane zabiegi, badania, a także podane leki. Jednak należy złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Z całą pewnością nie jest i nie powinna to być wiedza tajemna. Jednak często dzieje się tak, że mamy opory przed uzyskaniem należących do nas dokumentów Niestety, zdarza się też i tak, że szpital, przychodnia czy inna placówka po prostu odmawia nam ich udostępnienia.

Kto może uzyskać dokumentację?

Oczywistym jest, że prawo dostępu do dokumentów przysługuje w pierwszej kolejności pacjentowi, a także osobie przez niego upoważnionej.

Dokumentację może uzyskać także osoba bliska, która nie została upoważniona, w przypadku śmierci pacjenta. Jeśli jednak pacjent za życia odmówił jej prawa do uzyskania dokumentacji nie uda się jej uzyskać. Wtedy należy skorzystać z możliwości uzyskania dokumentacji poprzez sąd.

Jeśli ustanowiliśmy pełnomocnika (w osobie adwokata, bądź radcy prawnego), to on może uzyskać dokumentację, działając na podstawie i w granicach swojego umocowania.

Po co mi dokumentacja?

Przyczyn może być wiele. Przede wszystkim jeśli cokolwiek wydarzy się z naszym zdrowiem albo będziemy chcieli leczyć się w innym miejscu niż dotychczas, bez dokumentacji nie będzie wiadomo jakie dokładnie przeszliśmy zabiegi, jakie braliśmy leki i jakie przeprowadzono badania.

Z drugiej strony dokumentacja przydaje się, gdy potrzebujemy udowodnić jakiego uszczerbku na zdrowiu doznaliśmy na skutek wypadku komunikacyjnego. Chcąc uzyskać jakiekolwiek świadczenie od ubezpieczyciela musimy dysponować pełną dokumentacją medyczną.

Również w przypadku procesów o tzw. błędy medyczne, dokumentacja medyczna i szybkie jej zażądanie mogą zagwarantować wygraną w sprawie.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie dokumentacji medycznej?

Wniosek nie został w żaden sposób zdefiniowany, jednak praktyka pokazuje, że powinien zawierać:

  • oznaczenie szpitala;
  • imię, nazwisko, nr PESEL pacjenta, który żąda wydania dokumentacji albo w imieniu, którego zostało skierowane żądanie;
  • wskazanie okresu tj. dni z których mają zostać sporządzone odpisy
  • określenie zakresu żądanych dokumentów (np. czy ma to być pełna dokumentacja)
  • wskazanie adresu na jaki ma zostać przesłana dokumentacja

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej a opłata

Od 2019 r. uzyskanie po raz pierwszy dokumentacji jest bezpłatne. Warto mieć tego świadomość, bowiem pomimo zmiany przepisów szpitale często żądają zapłaty, która im nie jest należna. Pacjent ma prawo do tego, by bezpłatnie po raz pierwszy uzyskać dokumentację medyczną.

Co jeśli muszę zażądać dokumentacji po raz drugi? Jaka będzie opłata?

W takim przypadku będzie istniała konieczność wniesienia stosownej opłaty. Jednak, w celu ochrony praw pacjentów zostało zastosowane ograniczenie jej wysokości, w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wysokość opłat maksymalnych określa art. 28 ustawy o prawach pacjenta. I tak, maksymalnie szpital może żądać, za jedną stronę:

  • wyciągu albo odpisu – 0,002;
  • kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007;
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004.

Wzór wniosku

Podstawa prawna

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.

2a. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 właściwość miejscowa sądu w sprawach spadkowych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

2b. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 właściwość miejscowa sądu w sprawach spadkowych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

2c. W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2a albo 2b, sąd bada:

1) interes uczestników postępowania;

2) rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem;

3) wolę zmarłego pacjenta;

4) okoliczności wyrażenia sprzeciwu.

art. 26 ustawy o prawach pacjenta

Inne artykuły:

wpływ zakończenia leczenia na możliwość uzyskania odszkodowania po wypadku komunikacyjnym;

przesłanki rozwodu: trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego;

alimenty do kiedy należy je płacić;

zawieszenie władzy rodzicielskiej;

unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

Jestem radcą prawnym, który posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie. Chętnie dzielę się swoją wiedzą na różne tematy związane z prawem. Staram się również uświadamiać innych o tym, jak ważna jest znajomość prawa.

Zostaw komentarz

Ostatnie posty

Odwiedź mojego Facebooka

Kategorie